نام اثر

معجزه باهم بودن

جزئیات مهم ترین بخش هر پدیده است. اما در کنار هم قرار گرفتن بخش های کوچک، پدیده هایی را به وجود می‌آورد با مفاهیم و اشکال جدید. شکل هایی که با هویت عناصر به وجود آورنده آن بسیار متفاوت اند. شکل هایی به سان معجزه ای که به وجود نمی‌آید مگر از کتار هم بودن، معجزه ای که در به وجود آمدن قدرت در پدیده هایی بزرگ غیرقابل اغماض است. نکته قابل تامل این است که کنار هم قرار گرفتن اجزا به جلایی شدن و طلایی شدن شان می‌انجامد. از کثرت بگذریم و به وحدت برسیم.

سبک

هنر متقارن ( Symetrical Art )

ابعاد

145x80cm

متریال

پترن های ABS با روکش طلایی

صاحب اثر

سلمان یوسفی