نام اثر

جهان موازی

خیلی ساده اندیشانه ست اگر به این باور برسیم که ما تنها موجودان این پهنه ی وسیع کائنات باشیم و تنها با تغییر زاویه میتوان به وجود دنیای موازی را درک کرد.

تغییر ارتعاش و فرکانس برای ما چنین ارمغانی را در پی خواهد داشت؛

درک جهان موازی

سبک

هنر متقارن (Symmetrical Art)

ابعاد

دو قاب  110x110cm

متریال

سنگ مصنوعی آینه فلزی

صاحب اثر

سلمان یوسفی