نام اثر

مردم

هر شکل از تصور به خاص بودن با هر سبک از زندگی بعنوان یک فرد منحصر بفرد؛ باز هم ما جزیی از یک کل هستیم؛ توده ای از انسان ها که در یک دوره ی مشخص بدون هیچ محدودیتی از "کل" بودن چشم پوشی کنیم و خود را موجودی فراتر و خاص بنامیم.

توده انسانها در هر برهه زمانی به یک "کل"متعلق اند.

ما همگی یک سرنوشت داریم.

سبک

هنر متقارن (Symmetrical Art)

ابعاد

دو قاب  60x60cm

متریال

سرامیک و آهن الکترو / سرامیک

صاحب اثر

سلمان یوسفی